ข้อมูลสาธารณะ ปี2566 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

    
 

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
9. Social Network
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน
11. แผนดำเนินงานและการใช้งานงบประมาณประจำปี
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18. E–Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23. นโยบายหรือแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
34. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42. มาตรการส่งสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2566