คณะกรรมการ

คณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการบริหาร

Meghna
Meghna
Meghna

Meghna
Meghna
Meghna

Meghna