คณะกรรมการ

คณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการบริหาร

sample47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานกรรมการ

sample47

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

sample47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ

sample47

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด
กรรมการ

sample47

นายจักริน วังวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
กรรมการ

sample47

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กรรมการ

sample47

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ