คณะกรรมการ

คณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการบริหาร

person

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานกรรมการ

person

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

person

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ


person

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด
กรรมการ

erson

นายจักริน วังวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
กรรมการ

person

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กรรมการ


person

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ