คณะกรรมการ

คณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะกรรมการอำนวยการ    คณะกรรมการบริหาร

sample47

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
ประธานกรรมการ

sample47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ

รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

sample47

นายพัชกร ไทยนิยม

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม
ภายนอกองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ

sample47

นายชาญวิทย์ รัตนราศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
กรรมการ

sample47

นายสราวุฒิ สินสำเนา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.พี. เดคคอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ

sample47

อาจารย์ ดร.วิญญู ศักดาทร

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
กรรมการ

sample47

อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว

หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ

sample47

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ