วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


 


วิสัยทัศน์
A Leader in Asia of Future Food Innovation Development Thorough Biodiversity Utilization
ผู้นำการพัฒนานวัตกรรมอาหารมูลค่าสูงแห่งอนาคตบนความหลากหลายทางชีวภาพในระดับเอเชีย

พันธกิจ
1. ให้บริการพัฒนานวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอาหารและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอาหารจากความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน
3. เป็นกลไกลในการยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อผู้สูงอายุ และอาหารแห่งอนาคตให้มีความพร้อมในการนำไปใช้งานเชิงพานิชย์

ค่านิยม Core values
สร้างสรรค์ ฉับไว ใส่ใจคุณภาพ

สมรรถนะ
พัฒนานวัตกรรมอาหารและให้บริการด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร
การให้บริการด้วย SERVICE MIND รวดเร็ว เอาใจใส่ต่อการให้บริการและคุณภาพทุกขั้นตอน