บุคลากร

ผู้อำนวยการ

Meghna
Meghna

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Meghna

อาจารย์ ดร.วิญญู ศักดาทร

รองผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

Meghna
Meghna

นางสาวบรรณนิสา ทิพย์วิชัย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหาร
Meghna
Meghna

นางสาวสริตา กำลูนเวสารัช

เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ
Meghna

นางสาวภรณ์ทิพย์ ดีสุข

เจ้าหน้าที่การเงินและบริหารงานทั่วไป
Meghna
Meghna

นางสาวฉัตราพร ธรรมเนียมเปลี่ยน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
Meghna

นางสาวศศิวิมล มงคลกาวิล

เจ้าหน้าที่พัสดุและบริหารงานทั่วไป
Meghna

นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
Meghna

นายณกูล ปัญญาธง

เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

Meghna
Meghna

นางสาวปารวีย์ กุณะแสงคำ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna
Meghna

นางสาวณัฐณิชา เบ็ญจวรรณ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นางสาวดวงลดา นธการกิจกุล

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นายวิชชพัชร์ ศิริสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นางสาวพรสิรีรัตน์ สายสุวรรณนที

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นางสาวพีรภรณ์ เมืองงาม

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นางสาวพรชลิตา โกมุทรัตนานนท์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นางสาวจินต์จุฑา พุ่มพวง

เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการพิเศษ
Meghna
Meghna

นางสาวกรรณิการ์ ใจเที่ยง

เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นางสาวหัสยา ใจคำ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Meghna

นางสาวณัฐพร รำมณี

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม
Meghna

นายศิวานิช กมลโรจน์

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Meghna
Meghna

นางสาวทิพสุดา อาสาสรรพกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna

นางสาววรรณิภา สมผุด

เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna
Meghna

นางสาวกมลพร สิทธิไตรย์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna

นางสาวดรุณี อนุมะ

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna

นางสาวอรธิรา ใจโน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna
Meghna

นางสาววริษา ฝั้นธรรมครั้ง

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna

นางสาวเณศรา คะชา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna

นายธวัฒน์ชัย คำงาม

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna

นางสาวธนสา คำเขียว

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna

นางสาวพลอยณภัสฌ์ รวีอร่ามวงค์

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Meghna

นางสาวกัญญาวีย์ คันทะมูล

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์