บุคลากรผู้บริหาร


อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์


รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน

ผู้เชี่ยวชาญ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


นางปารวีย์ บุญเพิ่ม

ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


นางสาวณัฐณิชา เบ็ญจวรรณ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


นายธวัฒน์ชัย คำงาม

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


นางสาวสุวพร คำอ้าย

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


นางสาววรินทร์ ศิริวัฒน์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


นางสาวหัสยา ใจคำ

เจ้าหน้าที่สนับสนุน
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


นางสาวลภัสนันท์ แดงติ๊บ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน


นางสาวอันติมา สิงห์ทอง

เจ้าหน้าที่โครงการ ICU


นางสาวกมลทิพย์ คำเจ้น

เจ้าหน้าที่โครงการ ICU

ทีมออกแบบนวัตกรรม


นางสาวณัฐพร รำมณี

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม


นางสาวจุฑาภรณ์ สมสงวน

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม


นายเอกพงศ์ แซ่ลี้

เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาววรรณิภา สมผุด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาวทิพสุดา อาสาสรรพกิจ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาวกมลพร สิทธิไตรย์

เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาวดรุณี อนุมะ

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาวอรธิรา ใจโน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาววริษา ฝั้นธรรมครั้ง

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาวพินพนิต บุญช่วย

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาวพลอยชมภู ด่านพงษ์สกุล

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาวนฤมล ปัญญา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นางสาวจันทภา คำเป็ง

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์


นายวัชระพล ไชยวงศ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ


นางสาวฐิตินันท์ วรรณโน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ


นาวสาวจิราภรณ์ มีหินกอง

เจ้าหน้าที่โครงการ


นางสาวดวงกมล ส่างแก้ว

เจ้าหน้าที่โครงการ


นางสาวกมลลักษณ์ สุราช

เจ้าหน้าที่โครงการ

ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวบรรณนิสา ทิพย์วิชัย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหาร


นางสาวสริตา กำลูนเวสารัช

เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ


นางสาวศศิวิมล มงคลกาวิล

เจ้าหน้าที่พัสดุและบริหารงานทั่วไป


นางสาวปารนีย์ภัค อินทิ

เจ้าหน้าที่บุคคลและบริหารงานทั่วไป


นางสาวณัฐธยาน์ ขวัญสูงเนิน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน


นางสาวสุภาพร ปารีเสน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน


นางสาว ธัญชนก บุญมาถา

วิศวกรไฟฟ้า