FIN FOR SDG 2566


SDG 2 : Zero Hunger

Avatar Placeholder

Access to food security knowledge

Gif Placeholder
การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหารสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

Access to food security knowledge

Gif Placeholder
การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

Events for local farmers and food producers

Avatar Placeholder
มหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

Events for local farmers and food producers

Avatar Placeholder
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

University access to local farmers and food producers

Avatar Placeholder
นวัตกรรมระบบการจัดการอาหารส่วนเกินด้วยตัวอ่อนแมลงทหารเสือสู่อาหารสัตว์โปรตีนสูง

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

University access to local farmers and food producers

Avatar Placeholder
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมด้านอาหารเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

Sustainable food purchases

Avatar Placeholder
โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชุน
(จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

อ่านเพิ่มเติม


SDG 3 : Good health and well-being

Avatar Placeholder

By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases

Avatar Placeholder
การขยายผล และกำลังการผลิตอาหารพื้นบ้านภาคเหนือสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากและกลุ่มโรค NCDs สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม


SDG 4 : Quality Education

Avatar Placeholder

Public resources
(lifelong learning)

Gif Placeholder
มหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

Public events
(lifelong learning)

Gif Placeholder
การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหารสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

Public events
(lifelong learning)

Avatar Placeholder
การส่งเสริมหลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการแก่ผู้ประกอบกิจการในตำบลวาวี

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

Vocational training events
(lifelong learning)

Avatar Placeholder
เมืองน่านสะอาด ระบบการจัดการผลพลออยได้จากการเกษตรและขยะเปียกในชุมชนจังหวัดน่าน เพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพการเลี้ยงได่พื้นเมืองประดู่หางดำและหนอนแมลงทหารเสือ

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

Public events
(lifelong learning)

Avatar Placeholder
โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชุน

อ่านเพิ่มเติม


SDG 9 : Industry, Innovation and Infrastructure

Avatar Placeholder

Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries

Avatar Placeholder
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม


SDG 17 : parnership for the Goals

Avatar Placeholder

International collab. Data for SDGs

Gif Placeholder
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางนวัตกรรมและการส่งเสริม Food Startup ด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุและอาหารด้าน NCDs

อ่านเพิ่มเติม

Avatar Placeholder

Relationships with NGOs and govt for SDGs policy

Gif Placeholder
การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่

อ่านเพิ่มเติม