ข้อมูลสาธารณะ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

    
 

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมาย PDPA
7.กฏหมาย PDPA

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
9. Social Network

การดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใหน่วยงาน
42. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 ใช้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่