ข้อมูลสาธารณะ ปี2567 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

    
 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O1. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน
O2. แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O4. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O5. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O6. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O7. E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง
O8. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O9. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O10. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O11. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O12. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O13. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O14. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O15. การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O16. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O17. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O18. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O19. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
O20. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O21. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O22. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O23. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O24. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O25. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต
O26. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O27. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
O28. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
O29. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2567