ข้อมูลสาธารณะ ปี2567 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT


ข้อมูลสาธารณะ ปี2567 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

O11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี