ข่าวทั่วไป

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งให้ทราบว่า นางสาวภรณ์ทิพย์ ดีสุข ได้สิ้นสุดการเป็นพนักงานของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

--------