กุหลาบเวียงพิงค์สเฟียร์

Vieng Ping Rose Sphere Juice
“กุหลาบเวียงพิงค์สเฟียร์”