นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้คุกกี้ ของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของท่าน เพื่อจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและช่วยปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีท่านยังใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปและการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้ ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา


นโยบายคุกกี้ คืออะไร

Cookie Policy คือนโยบายคุกกี้ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เกี่ยวกับคุกกี้ที่เว็บไซต์ของคุณใช้อยู่ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทใดที่รวบรวม วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาที่คุกกี้จะยังคงถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม โดยส่วนมากมักจะจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ โดยทั่วไปนโยบายคุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยส่วนมากมักจะจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรที่ใช้คุกกี้ต่างๆ
ต้องมีนโยบายคุกกี้ที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์กับการอัปเดตข้อมูลรายละเอียดกับคุกกี้ต่างๆที่ใช้ เพื่อแจงประโยชน์และมีความโปร่งใสให้แก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

ประเภทของคุกกี้ ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ใช้

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น

เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้

คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน

คุกกี้ในส่วนการตลาด

ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม


การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่หากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้ เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน


นโยบายส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ได้จัดทำระเบียบ คำสั่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กำหนด