ข่าวประชาสัมพันธ์

📝ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เปิดรับสมัคร ร้านอาหาร street food ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ 🥣🍹🍿⛱


>

📲ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2565

👩‍💻สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1.การอบรมด้านมาตรฐานการผลิตและสุขอนามัยข้อกำหนด หลักการสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหารและ Street food และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

2.การประเมินความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานอาหาร GHP สำหรับร้านอาหาร

3.การเพิ่มทักษะทางเทคนิคในระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้ผลิตอาหารและร้านอาหาร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพ

📌ผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง/วุฒิบัตร ใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งบังคับตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
ตามประกาศกรมอนามัย ฉบับที่ 13 👩‍🏫📝

📞สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-948286 หรือ 081-9948489