กิจกรรม

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) โดย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ฯ ด้านแมลง BSF ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนา Is Thailand Ready For BSF? ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF โดยมี ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF” พร้อมกับการบรรยาย

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ดำเนินโครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย กรณีศึกษา สินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food)

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถานบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการ E-commerce 1+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯและพื้นที่ Food Maker Space/Future Food Lab Space

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) พร้อมด้วย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายกริชชา ฤทัยธนารัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ sme ครบวงจร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรกลุ่มภาคเหนือ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม และประชุมรับฟังบริการในฐานะที่ FIN เป็นหน่วยงานที่ให้บริการส่งเสริม SME เพื่อพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME และเชื่อมโยงนโยบาย สสว. ในภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือ

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับน้องๆ จาก"ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2567 Aggie Summer Camp 2024" ตอน เกษตร วิทย์ Kid สนุก ที่จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งทำกิจกรรม Workshop สาธิตการทำ Spherification แบบ Molecular Gastronomy ในเครื่องดื่ม Rainbow Drink