About us

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือศูนย์กลางการพัฒนาด้านนวัตกรรม
และบรรจุภัณฑ์อาหารในภาคเหนือ ด้วยการบริการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ READ MORE
บริการของเรา
Video News
News
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และ ผู้สัมผัสอาหาร กลุ่มที่ 8
ภายใต้โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด “Corporate identity Design For GI Center at CMU 2023”
โดย ศูนย์ Glycemic Index (GI) Center
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ (Food Incubation Kitchen Playground)”
ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
© FOOD INNOVATION AND PACKAGING CENTER 2020.