About us

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือศูนย์กลางการพัฒนาด้านนวัตกรรม
และบรรจุภัณฑ์อาหารในภาคเหนือ ด้วยการบริการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ READ MORE
บริการของเรา
Video News
News
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โอกาสสำหรับวิสาหกิจชุมชนมาถึงแล้ว Hyperlocal Food Decoding กิจกรรมถอดรหัสอาหารพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการยกระดับฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Creative LANNA Forward)...อ่านต่อ
ลงทะเบียนได้ที่ QR Code หรือ คลิก...
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการขับเคลื่อนงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เรียนเชิญเข้าร่วม... “Functional food ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน” เวลา 8.30 - 13.00 น. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม...
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วม" กิจกรรมยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ภายใต้โครงการยกระดับฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Creative LANNA Forward) ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม...
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม Innovative local food for NCDs มาพร้อมวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2567 คลิกลิ้งสมัคร...
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ"
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี" คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความอาลัยยิ่ง
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) ร่วมกับ PIM Food Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตแจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Innovative Local Gastronomy for NCDs เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ของโรค NCDs” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้โครงการการขยายผลและกำลังการผลิตอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากและกลุ่มโรค NCDs สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตแจ้งวัฒนะ
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ณ ศูนย์ทดสอบดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index Center; GIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ 🐰🐰 นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง (แพ็ค) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 🎖 ที่ได้รับการโหวตให้เป็น ⭐️ STAR OF THE MONTH ⭐️ ประจำเดือน มีนาคม 2567 🎉
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Kick off กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Innovative Local Food for NCDs ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการ Organic Tech Accelerator Platform มหาวิทยาลัยนเรศวร (OTAP@NU) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Innovative Local Food for NCDs ภายใต้โครงการการขยายผลและกำลังการผลิตอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากและกลุ่มโรค NCDs
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 มีนาคม 2567 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Intermediary) ร่วมกับ บริษัท โนวเลด อินโนเวชั่น จำกัด (IBDS) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kickoff IDEs Strategic Business Plan การพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงการปั้นธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม (Innovation to be Business Transformation)
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) โดย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ฯ ด้านแมลง BSF ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนา Is Thailand Ready For BSF? ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF โดยมี ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับแมลง BSF” พร้อมกับการบรรยาย
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ดำเนินโครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย กรณีศึกษา สินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food)
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถานบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการ E-commerce 1+X เพื่อผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯและพื้นที่ Food Maker Space/Future Food Lab Space
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) พร้อมด้วย รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายกริชชา ฤทัยธนารัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ sme ครบวงจร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรกลุ่มภาคเหนือ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม และประชุมรับฟังบริการในฐานะที่ FIN เป็นหน่วยงานที่ให้บริการส่งเสริม SME เพื่อพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME และเชื่อมโยงนโยบาย สสว. ในภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือ
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้การต้อนรับน้องๆ จาก"ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2567 Aggie Summer Camp 2024" ตอน เกษตร วิทย์ Kid สนุก ที่จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งทำกิจกรรม Workshop สาธิตการทำ Spherification แบบ Molecular Gastronomy ในเครื่องดื่ม Rainbow Drink
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแจ้งให้ทราบว่า นางสาวภรณ์ทิพย์ ดีสุข ได้สิ้นสุดการเป็นพนักงานของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566
...อ่านต่อ
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567
© FOOD INNOVATION AND PACKAGING CENTER 2020.
inner kitchen gallery modal Banner end inner kitchen gallery modal Banner