About us

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือศูนย์กลางการพัฒนาด้านนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์อาหารในภาคเหนือ ด้วยการบริการแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ READ MORE

Product Development

Packaging Design

Specific Testing

R&D Fast Development

Knowledge information

Marketing

Research Linkage

OEM technical supportข่าวประชาสัมพันธ์

amazing caves coverimage

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร

เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง
(Wonderful Secondary City of LANNA Gastronomy Tourism)
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม
amazing caves coverimage

ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการเพื่อให้อุดหนุนงบประมาณ"โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center รอบที่ 2 " ประจำปีงบประมาณ 2565"
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
amazing caves coverimage

ผลการคัดเลือกสถานประกอบ
การเข้าร่วมกิจกรรม

Food Hygiene for Street food

รายละเอียดเพิ่มเติม
amazing caves coverimage

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
สถานประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ
© FOOD INNOVATION AND PACKAGING CENTER 2020.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับเจ้าหน้าที่